Veranderingen 2015

Van eerstelijnszorg naar basis generalistische zorg (basis ggz) in 2014:

Tot 2014 kon u in overleg met uw huisarts, jeugdarts of kinderarts verwezen worden naar mijn Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf.

In geval van vergoede zorg worden de consulten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In de eerste lijn worden de behandelingen beperkt door het maximum van vergoede zorg van 5 consulten uit de basisverzekering en eventueel nog consulten vergoed uit de aanvullende verzekering. De hoeveelheid afspraken is afhankelijk van het plan in grote lijnen en de wijze waarop oefeningen thuis door uw kind ook toegepast worden en hoe uw kind zich ontwikkelt tijdens de behandeling ten opzichte van de hulpvraag.

Veranderingen met ingang van 2014:

Uw kind wordt doorverwezen door de huisarts in overleg met u. In geval van een vermoeden van DSM stoornis komt uw kind in aanmerking voor vergoede zorg. Na telefonisch contact waarin ik uw hulpvraag verneem en plan ik uw kind in. De uiteindelijke wachttijd is meestal tussen 1-3 weken. Na de intake wordt een prestatie gekozen: kort, middel of intensief. Deze prestaties zijn concreet omschreven door de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) en omvatten de indicatie en de minuten in totaal, inclusief de voorbereiding, overleg verwijzer en anderen, telefonisch contact, mailcontact, administratie en sluitbrief (klik hier voor een beschrijving van de prestaties). Als behandelaar van uw kind bepaal ik welke prestatie geschikt is om uw kind verder te helpen op grond van screening, diagnose behandeling, informatie van derden enz.

De wettelijke eigen bijdrage per consult zoals in 2013 vervalt in 2014. Na afloop van de behandeling wordt de totale prestatie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Wat verstaan wordt onder vergoede zorg is reeds omschreven door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorg Authoriteit. Elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen eisen gesteld en volgens contract geformuleerd. U kunt het beste nagaan bij uw eigen zorgverzekeraar wat in uw geval wordt vergoed.

In mijn praktijk bied ik vergoede zorg in geval van:

 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrum stoornissen;
 • aandacht- en tekort en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D;
 • stoornissen in de kindertijd;
 • angststoornissen;
 • acute stressstoornis (PTSS);
 • somatoforme stoornissen.

Ik maak onder meer gebruik van gespreksvormen gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, EMDR bij PTSS, exposure, oplossingsgerichte therapie.

Naast vergoede zorg is er bij mijn praktijk uiteraard ook de mogelijkheid van niet vergoede zorg. Bijvoorbeeld behandeling van aanpassingsstoornissen en intelligentieonderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag wordt het aantal consulten bepaald (niet vergoede zorg). Een consult van 60 minuten (45 minuten persoonlijk contact en 15 minuten administratie) bedraagt 90,- euro.

Samenwerkingsafspraken vanaf 2014 tot heden:

 • Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf werkt samen met vele huisartsen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Een eerste begin is gemaakt om deze samenwerkingsafspraak ook te formaliseren voor Basis generalistische zorg met de huisartsen en praktijkondersteuners van Huisartsen Praktijk Copenhaege, Kopenhagenlaan 9 te Vlaardingen.
 • Van 2003-2010 heb ik gewerkt op de afdeling medische psychologie van het Vlietlandziekenhuis als Gz-psycholoog/orthopedagoog. In deze functie heb ik goede samenwerkingsrelaties opgebouwd met de kinderartsen van het Vlietlandziekenhuis.
 • Regionaal Overleg Schiedam Vlaardingen Maassluis. Ik ben lid van het vaste Kinderteam in onze regio Waterweg Noord (Schiedam,Vlaardingen, Maassluis). Het Kinderteam bestaat uit: betreffende kinderarts van het Vlietlandziekenhuis, secretaresse van het secretariaat kinderartsen, Gz-psycholoog, Gz-psycholoog/orthopedagoog/kinder- en jeugdpsycholoog, kinderfysiotherapeut, jeugdarts van Centrum Jeugd en Gezin. Het Kinderteam is een reeds decennia bestaand geïnstitutionaliseerd overleg tussen behandelaren georganiseerd door de kinderartsen van het Vlietlandziekenhuis. Er worden met name kinderen besproken met een complexe psychosociale situatie of met een vraag op het psychologische vlak. De secretaresse van het Kinderteam nodigt de behandelaren per kind schriftelijk uit 1à 2x per maand naast het vaste kinderteam. Het doel is dat de hulpverlening afgestemd wordt en de juiste verwijzing en behandeling zal plaatsvinden en de ouders juist geïnformeerd worden, alles in het belang van het kind c.q. jeugdige. Per kind worden de reeds betrokken behandelaren per vergadering uitgenodigd van bijvoorbeeld: Bureau Jeugdzorg, GGZ, Riagg, logopedie, school, Humanitas, Careyn etc. Samen met de leden van het vaste Kinderteam wordt de hulpverlening afgestemd en afspraken gemaakt omtrent behandeling en zo nodig geadviseerd. Aan het eind van elk overleg wordt de evaluatie gepland.
 • Lid van Intervisiegroep van kinderpsychologen in de regio.

Afspraken Zorgverzekeraars t/m 2014
In verband met vergoede zorg heb ik afspraken met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW
 • Menzis
 • CZ, Delta Lloyd, Ohra
 • Achmeagroep (o.a. Zilveren Kruis)
 • VGZ (in de loop van 2014)

Vanaf 2015 valt de jeugd GGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ik heb een contract met de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond. Dat betekent dat de zorg wordt vergoed. Nieuwe aanmeldingen lopen volgens de nieuwe Jeugd wet via de huisarts, kinderarts, jeugdarts of via de gemeente. De woonplaats van het kind bepaalt of er vergoede zorg geleverd kan worden. Alle kosten voor behandeling van kinderen en jongeren tot/met 17 jaar worden vergoed. Er is wel een verwijsbrief nodig van de huisarts, kinderarts, jeugdarts of gemeente (wijkteam).