Disclaimer

Rechten van de cliënt

14-09-2014

Privacy:

Alles wat in de behandeling ter sprake komt, valt onder het beroepsgeheim van de kinder- en jeugdpsycholoog, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet geeft aan dat persoonlijke informatie alleen mag worden gebruikt voor de behandeling. Soms is het van belang en goed voor de behandeling, dat de psycholoog overleg heeft met een andere hulpverlener. U geeft daarvoor eerst schriftelijke toestemming.

Het dossier

De psycholoog houdt een dossier bij over het verloop van de behandeling. Hierin worden alle ingevulde formulieren en vragenlijsten bewaard. Ook de aantekeningen van de behandelcontacten en aantekeningen van overleg met anderen zoals school, huisarts of andere hulpverleners worden bewaard. Het dossier is eigendom van de Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf.

De cliënt heeft het recht het dossier in te zien of een kopie op te vragen. De psycholoog is verplicht om het dossier te bewaren tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling. Om het dossier eerder dan de wettelijke termijn te laten vernietigen, moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend.

Als lid en geregistreerd als Registerpsycholoog kinder- en jeugd NIP bij de beroepsvereniging NIP onderschrijf ik de beroepscode van het NIP en het reglement van toezicht van het NIP. Als gezondheidszorgpsycholoog ben ik geregistreerd in het BIG register, volgens de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wbp, BIG en WGBO vormen het wettelijk kader voor de omgang met privacy gevoelige informatie.

Klachtenregeling

Kinderpsychologie praktijk Van de Werf staat voor een veilige en open manier van werken en wil de cliënt zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Toch kan het voorkomen dat er een vraag of klacht over de behandeling is. Uiteraard hoop ik dat een ieder zich veilig genoeg voelt in de behandelrelatie om dit met mijzelf te bespreken. Dit kan tijdens een gesprek of per e-mail. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken die voor alle partijen goed voelt. Mochten we er in een gezamenlijk gesprek toch niet uitkomen, dan kan contact worden opgenomen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Een klacht kan worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP. Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u terecht op de website van het NIP.