Prestaties NZA

Prestatie kort: 294 minuten. Er is sprake van een DSM stoornis. De problematiek is van lichte ernst. N.B. Relatief weinig kernsymptomen, wel voldoende om diagnose te stellen. De impact van de klachten op dagelijks functioneren is beperkt, cliënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren. Er is sprake van laag risico (geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige omstandigheden), er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit en er zijn aanhoudende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd.

Prestatie middel: 495 minuten. Er is sprake van een DSM stoornis. De problematiek is van matige ernst. N.B. De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. De cliënt ervaart waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren. Er is sprake van laag tot matig risico (ondanks aanwezigheid van de klachten zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige omstandigheden. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals coping, school, structurele daginvulling en een steunsysteem waarop de cliënt dagelijks kan terugvallen). Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit. De duur van de klachten beantwoordt aan criteria uit de DSM richtlijn voor het ziektebeeld.

Prestatie intensief: 750 minuten. Er is sprake van een DSM stoornis. De gemiddelde zorgzwaarte betreft ernstige problematiek. N.B. De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren. Er is sprake van laag tot matig risico (ondanks aanwezigheid van de klachten zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige omstandigheden. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals coping, school, structurele daginvulling en een steunsysteem waarop de cliënt dagelijks kan terugvallen). Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit. De duur van de klachten beantwoordt aan criteria uit de DSM richtlijn voor het ziektebeeld.

Prestatie chronisch: 753 minuten.

Transitieprestatie: maximaal 120 minuten, omschrijving doorloop 2013 en onjuiste verwijzingen.